Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw

ul. Reymonta 1, 38-300 Gorlice

tel. 18 35 20 510,
18 35 20 311

Miejski ośrodek pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach jest jednostką budżetową Miasta Gorlice i wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej określone przepisami ustawy o pomocy społecznej na terenie miasta Gorlice. Ośrodek realizuje obsługę ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Pomoc psychologiczna

Kontakt: mops@mops.gorlice.pl
Telefon: 18 352 05 10

Posiłek w szkole i w domu
Utrzymanie OPS
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pomoc społeczna

Formy udzielanej pomocy

Osoby niepełnosprawne

Formy pomocy dla osób niepełnosprawnych

Rodzina i dzieci

Wsparcie dla rodzin z dziećmi

Ubezpieczenia społeczne

Informacje o rodzajach ubezpieczeń

Dodatki mieszkaniowe, energetyczne oraz stypendia szkolne

Stypendia szkolne

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności w wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych.

Dodatki energetyczne

Informacje odnośnie dodatków energetycznych

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zadania

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zasady

Zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Postępowanie

Zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.