Mieszkanie chronione

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagające te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego i w zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane.

Miasto Gorlice zapewnia 2 mieszkania chronione treningowe położone przy ul. Reymonta 1.

Osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym jest osoba spełniająca następujące kryteria:

  • Jest mieszkańcem miasta Gorlice.
  • Prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wraz z małżonkiem i dziećmi wspólne gospodarstwo domowe.
  • Jest zdolna do wykonywania podstawowych czynności w zakresie samoobsługi.
  • Jej funkcjonowanie nie zagraża życiu i zdrowiu własnemu oraz innych osób.
  • Stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego.

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, przy ul. Reymonta 1.

Wnioski o pobyt w mieszkaniu chronionym muszą być potwierdzone wywiadem środowiskowym, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Pobyt w mieszkaniu chronionym stanowi świadczenie z pomocy społecznej, które przyznawane jest na mocy decyzji administracyjnej. Za pobyt naliczana się odpłatność zgodnie z Uchwała Rady Miasta Gorlice nr 482/XL/2013 z dnia 2013 roku.

Szczegółowych informacji dot. mieszkań chronionych udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Reymonta 1