„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”-edycja 2021.

Gmina Miejska Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach w ramach przyznanego dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego realizuje Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”-edycja 2021. Wartość dofinansowania na 2021 rok wynosi 42.015 zł.

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta  tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Zadania realizowane w ramach Programu:

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ma na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  3. załatwianiu spraw urzędowych,
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Program adresowany jest do:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

W ramach Programu na umowę zlecenia zatrudniono 2 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych do świadczenia w/w usług. W okresie od stycznia do kwietnia 2021 r. usługami asystenta objętych zostało 11 osób, którym wyświadczono 632 godziny usług. Z uwagi na trwającą pandemię usługi asystenta są prowadzone w ograniczonym zakresie z powodu braku możliwości udziału w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych. W ramach świadczonych usług asystenci pomagają osobom niepełnosprawnym przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz mobilizują do podejmowania aktywności i umożliwiają im realizowanie prawa do niezależnego życia.