Dzienny dom Seniora

Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”
będąca Realizatorem zadania Publicznego pod tytułem „Prowadzenie Dziennego
Domu Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom
Seniora w Gorlicach” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 informuje o prowadzonej
rekrutacji kandydatów na uczestników DDS,
Informacje o naborze wraz z dokumentami do pobrania dostępne są na
stronie internetowej Fundacji www.wyjdzzdomu.pl/ddsgorlice oraz w biurze
Dziennego Domu Seniora w Gorlicach, ul. Rynek 1.