Informacja

UMOWA nr 38/OPS/D/2023 zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, a Miastem Gorlice ,dotycząca realizacji zadania –pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych- modułu 1,,Moduł dla dzieci i młodzieży,, oraz modułu 2 ,,Moduł dla osób dorosłych,, Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości  116 334  zł . Całkowita wartość
Czytaj więcej