w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „świadczenie usług aktywnej integracji charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Aktywne Gorlice” realizowanego przez Miasto Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach” oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w/w zadania.