Unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu

w sprawie: unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z
zakresu pomocy społecznej pod nazwg: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektu
pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach RPO Województwa Małopolskiego
2014-2020″