Posiłek w szkole i w domu

Treść aktualizacji ogłoszenia / 6 września 2023

,,Posiłek w szkole i w domu’’

,,Posiłek w szkole i w domu’’ Wieloletni rządowy program na lata 2019-2023   W 2023 r. Miasto Gorlice realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego. Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości  302 607,00 zł .Program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. nieprzekraczające 200 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Wartość dofinansowania programu „Posiłek w szkole i w domu”  na rok 2023 r. wynosi 302 607,00 zł., środki własne 334 546,00 zł . Całkowity koszt zadania 637 153,00 zł.
Treść aktualizacji ogłoszenia / 12 czerwca 2023

,,Posiłek w szkole i w domu’’

Wieloletni rządowy program na lata 2019-2023


W 2023 r. Miasto Gorlice realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego. Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości  218 617,00 zł .Program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. nieprzekraczające 200 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Wartość dofinansowania programu „Posiłek w szkole i w domu”  na rok 2023 r. wynosi 218 617,00 zł., środki własne 334 546,00 zł .

Całkowity koszt zadania 553 163,00 zł.

 

Treść aktualizacji ogłoszenia / 26 maja 2022

Miasto Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie aneksu do  umowy Nr 1/2022 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, została przyznana dla Miasta Gorlice – MOPS, dotacja celowa w wysokości 169 748 zł .

Całkowita wartość zadania na 2022 rok wynosi 429 758 zł ,w tym dofinansowanie 169748 zł  środki własne 260 010 zł.

Treść aktualizacji ogłoszenia:  2022-01-19

       

Miasto Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach realizuje rządowy program na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu”. Program ten jest dofinansowany dotacją ze środków Wojewody Małopolskiego. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu wysokości dotacji, nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania , z zastrzeżeniem, że dofinansowaniu podlega średni koszt posiłku oraz dzienna stawka pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku nie wyższy niż 9,00 zł.

Planowany koszt realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” w Mieście Gorlice – MOPS w Gorlicach na 2022 rok wynosi ogółem 340 900,00 zł w tym: dofinansowanie programu ze środków Wojewody 80 890,00 zł, środki własne gminy 260 010,00 zł.