,,Posiłek w szkole i w domu’’

,,Posiłek w szkole i w domu’’ Wieloletni rządowy program na lata 2024-2028   

W 2024 r. Miasto Gorlice realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego. Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości  116 334,00 zł .Program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. nieprzekraczające 200 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Wartość dofinansowania programu „Posiłek w szkole i w domu”  na rok 2024 r. wynosi 116 334,00 zł, środki własne 350 686,00 zł . Całkowity koszt zadania 467 020,00 zł.