Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Parafia pod wezwaniem św. Królowej Jadwigi w Gorlicach realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), którego współpartnerem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach. Pracownicy socjalni dokonują oceny sytuacji materialnej osób i rodzin ubiegających się o tę formę wsparcia na podstawie oświadczeń o dochodach i wydają stosowne skierowania.

Paczki żywnościowe wydawane są średnio raz w miesiącu w budynku znajdującym się w Gorlicach ul. Ariańska 4. Częstotliwość wydawania tych paczek ustalana jest przez Parafię.

Wnioski o wydanie skierowania można składać na bieżąco u pracowników socjalnych z poszczególnych rejonów wraz z wymaganymi dokumentami.