Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne usługi cateringu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne usługi cateringu – przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gorlicach w latach 2020 – 2022 w związku z realizacją przez miejski ośrodek pomocy społecznej w gorlicach projektu pod nazwą „placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „poza horyzont” w gorlicach” współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, działanie 9.2, poddziałanie 9.2.1.