Nabór na stanowisko

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach w zawiązku z realizacją projektu
pn. „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o nr RPMP.09.02.01-12-0180/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór na stanowisko:

Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

O przedmiotowe stanowisko mogą / nie mogą* ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, będące obywatelami Unii Europejskiej oraz obywatele państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym
w przepisach o służbie cywilnej.

Miejsce wykonania pracy:

Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, oddział – Os. Krasińskiego, budynek przy MZS nr 4, 38-300 Gorlice.

Budynek pozbawiony barier architektonicznych.

Ilość osób do zatrudnienia oraz forma zatrudnienia:

– Umowa o pracę na czas określony dla łącznie 3 osób w wymiarze 1/2 etatu dla każdej z osób
(w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami), przewidywany okres zatrudnienia: od września 2020 do 30.09.2022 r. z możliwością przedłużenia.

– Wynagrodzenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu
pn. „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”, zgodne z Regulaminem wynagradzania MOPS,

– praca przy monitorze ekranowym do 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z uczestnikami projektu i ich rodzinami, podmiotami zewnętrznymi i instytucjami.

Wymagania niezbędne:

Kandydat/ka  posiada wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą

lub

b) wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

lub

c) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 • Kandydat/ka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona;
 • Kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • Kandydat/ka nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Kandydat/ka posiadana pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • Wobec Kandydata/tki nie toczy się postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego,
 • Kandydat/ka cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Office;
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą min. 6 miesięcy.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne

 • odpowiedzialność,
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opieka nad dziećmi przebywającymi w placówce,
 • organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych,
 • organizacja pracy placówki,
 • współpraca z przedstawicielami innych instytucji zajmujących się pomocą rodzinom,
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej w projekcie,
 • współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia,
 • odpowiedzialność za powierzony majątek,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Placówki.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy / wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia, dyplomy),
 • oświadczenie, że Kandydat/ka nie był/a karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu / niej postępowanie karne,
 • oświadczenie Kandydata/ki, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że Kandydat/ka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona, potwierdzone własnoręcznym podpisem,
 • oświadczenie, że Kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do Kandydata/ki wynika z tytułu egzekucyjnego – oświadczenie o jego wypełnianiu,
  w przypadku, gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji – oświadczenie, że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny,
 • oświadczenie Kandydata/ki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO,
 • oświadczenie Kandydata/ki o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych i poinformowaniu o możliwości wycofania udzielonej zgody,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej – w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim; świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty; świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a złożone kserokopie dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem i doręczone w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach 38 – 300 Gorlice, Reymonta 1, w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego”.

 • Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Osoba do kontaktu: Andrzej Przybyłowicz – Kierownik MOPS tel. 18 352 05 10.
 • Prosimy o zawarcie w CV klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119) przez MOPS
w Gorlicach w celu wzięcia w procesie rekrutacji na ww. stanowisko pracy.

Osoby, które spełniły kryteria niezbędne zostaną zaproszone do drugiego etapu naboru, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Osoby, które nie spełniły wymagań niezbędnych i nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu naboru lub były nieobecne na rozmowie, proszone są o odbiór swoich dokumentów aplikacyjnych (osobiście) w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników o naborze. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Reymonta 1, 38-300 Gorlice

tel./fax: 18/3520510 NIP: 738 10 55 756, Regon: 004405900 e-mail: mops@mops.gorlice.pl

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach jest: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Reymonta 1, 38-300 Gorlice.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania MOPS Gorlice, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w MOPS Gorlice za pomocą adresu mops@mops.gorlice.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Kierownik MOPS Gorlice – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MOPS Gorlice;
  1. realizacji umów zawartych z kontrahentami MOPS Gorlice;
  1. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  1. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MOPS Gorlice przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik MOPS Gorlice
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  1. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  1. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   1. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   1. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   1. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   1. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   1. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   1. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   1. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   1. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   1. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w MOPS Gorlice Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.    
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.