Informacja

UMOWA nr 38/OPS/D/2023 zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, a Miastem Gorlice ,dotycząca realizacji zadania –pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych- modułu 1,,Moduł dla dzieci i młodzieży,, oraz modułu 2 ,,Moduł dla osób dorosłych,,

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości  116 334  zł .

Całkowita wartość zadania 450 880 zł, w tym środki własne 334 546 zł, dofinansowanie 116 334 zł.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i wdomu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.