Informacja

Miasto Gorlice –Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie aneksu nr 2 do umowy nr 1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, została przyznana dla Miasta Gorlice – MOPS, dotacja celowa w wysokości 232 668 zł.
Całkowita wartość zadania na 2022 rok wynosi 492 678 zł, w tym dofinansowanie 232 668 zł środki własne 260 010 zł.