Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

na świadczenie usługi cateringu polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów posiłkowych dla dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego w Gorlicach

Przedmiotem zapytania jest realizacja przez Wykonawcę usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczaniu różnorodnych, urozmaiconych posiłków – tj. świeżych kanapek oraz minimum dwa razy w tygodniu np. naleśników, sałatek, makaronów itp., dla dzieci przebywających w dwóch placówkach wsparcia dziennego w Gorlicach: na ul. Krasińskiego 9 (35 dzieci) oraz ul. Krakowskiej 5 (25 dzieci). Przewidywana dzienna ilość zamawianych posiłków to około 60 sztuk (Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia na dany dzień mniejszej/większej ilości posiłków w zależności od faktycznego zapotrzebowania co nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy).

Dostawa posiłków będzie następować codziennie w dni robocze (poniedziałek – piątek), w których będą funkcjonować placówki, w godz. 12.00 – 14.00, z możliwością zmiany godzin dostawy w okresie ferii oraz wakacji.

Wszystkie posiłki w danym dniu powinny być przygotowane z takich samych składników (muszą być jednakowe dla wszystkich dzieci).

Zamawiający będzie informować Wykonawcę o zapotrzebowaniu na określoną ilości posiłków, w podziale na poszczególne placówki, na dany dzień w dniu poprzedzającym dostawę, a w przypadku zapotrzebowania na poniedziałek Wykonawca zostanie poinformowany w tym samym dniu do godz. 9.00. Zamawiający będzie składał zamówienia drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.

Wykonawca zapewni środki transportu, którymi będzie dostarczał posiłki na własny koszt.

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania posiłków zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Wykonawca oświadcza, że jako administrator danych osobowych wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska.

Oferty z podaniem ceny jednostkowej brutto za przygotowanie jednego posiłku i dostarczenie go w miejsce wskazane przez Zamawiającego należy przesyłać na adres mops@mops.gorlice.pl do dnia 21 grudnia 2023 roku do godziny 1200.