ZAJĘCIA RUCHOWE – Oferta pracy

MOPS w Gorlicach poszukuje osób chętnych do realizacji usługi edukacyjno-szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu zajęć w następującym zakresie:

     ZAJĘCIA RUCHOWE (TANECZNE / AEROBOWE / GIMNASTYKA)

     W zakresie realizowanych zajęć ruchowych Wykonawca zobowiązany będzie do:

  • prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących ruchowo: tanecznych lub/i aerobowych lub/i gimnastycznych dla dzieci uczestniczących w Projekcie, w łącznym wymiarze ok. 448 godzin, średnio 21 godz. / m-c,
  • prowadzenia dokumentacji zajęć (listy obecności, dzienniki zajęć) według wzoru ustalonego z Zamawiającym,
  • współpracy z opiekunami – wychowawcami w placówce,
  • przekazania w terminie 7 dni od zakończenia przez danego Uczestnika Projektu – dziecka opinii dot. przeprowadzonych zajęć ruchowych w tym w zakresie postępów, które poczyniło dziecko w trakcie udziału w zajęciach w placówce.
  1. Liczba godzin zajęć będzie uzależniona od potrzeb Uczestników Projektu i może ulec zmianie, w tym zwiększeniu do 50%.

Informacje dotyczące realizacji zamówienia:

Jedna godzina zajęć to 45 minut.

Uczestnikami Projektu będą dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodzice / opiekunowie prawni. W trakcie zajęć grupowych liczba Uczestników nie będzie przekraczała 15 osób.

Miejsce realizacji zajęć: Placówka Wsparcia Dziennego w Gorlicach: na ul. Krasińskiego 9 oraz Krakowskiej 5.

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z harmonogramem ustalanym przez Zamawiającego z Wykonawcą na każdy miesiąc, biorąc pod uwagę realizację innych działań w placówce oraz zapotrzebowanie Uczestników na oferowane wsparcie. Zajęcia będą realizowane w dniach od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w których funkcjonują oddziały placówki – na ul. Krasińskiego i na ul. Krakowskiej w Zajęcia co do zasady odbywać się będą w godzinach popołudniowych, natomiast w okresie ferii i wakacji zajęcia mogą odbywać się również w godzinach dopołudniowych. W okresie pandemii koronawirusa dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć w formie on – line, przy czym Wykonawca musi udokumentować przeprowadzenie w/w zajęć poprzez przedstawienie Zamawiającemu co najmniej prt scr  z programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia spotkań w formie zdalnej,
z początku i końca każdych zajęć.

  1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na kwiecień 2021 roku (dzień zawarcia umowy).
  2. Termin zakończenia całości przedmiotu umowy ustala się na 09.2022 roku.

Osobą realizującą zakres zamówienia (prowadzącą zajęcia ruchowe) w Placówce Wsparcia Dziennego może być osoba, która:

1) ukończyła studia wyższe lub podyplomowe w zakresie nauczania wychowania fizycznego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nie figuruje w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości,

6) posiada doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadziła co najmniej 50 godzin zajęć ruchowych z dziećmi (przez 1 godzinę zajęć należy rozumieć minimum 45 minut).

Andrzej Przybyłowicz

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Gorlicach