Stypendia szkolne

STYPENDIA SZKOLNE

Wniosek na stypendium szkolne

Zaświadczenie o dochodach

Oświadczenie do stypendium

Katalog wydatków

Objaśnienia do wniosku o stypendium

STYPENDIA SZKOLNE

 

KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE ?

 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

 

 • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł.

 

 • Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art.8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

 • Stypendium szkolne przyznawane jest na :

– wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

– wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

 • Wniosek o przyznanie stypendium składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych- do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 • Rodzice/opiekunowie prawni ucznia/ pełnoletni uczniowie/ dyrektor szkoły ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

Zasady obliczania dochodu:

 

 1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 1. Do dochodu ustalonego zgodnie z pkt 1 nie wlicza sięjednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia wychowawczego, świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 

 1. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym  w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych  i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od  dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne  niezliczonymi do kosztów uzyskania przychodów,  określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby,

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę  zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

 1. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w pkt 3,  rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów;
 2. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o wysokości:
  • przychodu,
  • kosztów uzyskania przychodu,
  • różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
  • dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza  działalność gospodarcza  w przypadkach, o których mowa w pkt 4,
  • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
  • należnego podatku,
  • odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

 1. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych
  w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia  składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

 1. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

 

 1. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

 

 1. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1)  kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie – kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

 1. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
 2. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia  miesięcznego dochodu :

 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierające  informację o wysokości  potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 • dowód otrzymania renty / emerytury / zasiłku przedemerytalnego / świadczenia przedemerytalnego ,
 • aktualna decyzja/zaświadczenie o wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, dodatku mieszkaniowego, zaliczki alimentacyjnej,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
  (z prawem lub bez prawa do zasiłku) lub złożone oświadczenie ,

W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – złożone   oświadczenie o pozostawaniu bez

pracy  i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 • kopia wyroku sądu zasądzająca alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kserokopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskiwania niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej lub złożone oświadczenie dotyczące powyższych faktów,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimentów na rzecz osób w rodzinie,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny,
 • zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:
 1. na zasadach ogólnych – zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej  w poprzednim roku kalendarzowym lub oświadczenie,
 2. w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:
 • zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania lub oświadczenie
 • dowód opłacenia składek w ZUS
 • zaświadczenie albo oświadczenie o kontynuowaniu nauki w przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny,
 • oświadczenie o uzyskanych innych dochodach nie podlegających opodatkowaniu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • inne oświadczenia lub dokumenty, które wnioskodawca uzna za potwierdzenie sytuacji bytowej rodziny.

W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć oświadczenie zawierające informację o nie ubieganiu się o stypendium w miejscu stałego zameldowania.

Oświadczenia o których mowa wyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań . Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Oświadczenie  powinno zawierać w szczególności  :

 • imię i nazwisko składającego oświadczenie
 • miejsce zamieszkania
 • datę złożenia oświadczenia
 • treść oświadczenia
 • podpis składającego oświadczenie
 • klauzulę następującej treści : : „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1915 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2268 ze zm.)