Poza Horyzont


Projekt pn. „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach

Poza Horyzont

Projekt „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach”  o nr RPMP.09.02.01-12-0180/18, realizowany jest przez Miasto Gorlice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ C – Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównanie szans społeczno – edukacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się lub mieszkającej w Gorlicach poprzez utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego (typu specjalistycznego i opiekuńczego) w ramach dwóch oddziałów do IX 2022 r.

Grupą docelową projektu są:

– dzieci i młodzież do 18 r. ż.  – osoby zamieszkujące lub uczące się na terenie miasta Gorlice – min. 100 osób,

– rodzice / opiekunowie prawni w/w dzieci i młodzieży – min. 50 osób.

Realizacja projektu podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich, to działania inwestycyjne, które zakładają adaptację i wyposażenie pomieszczeń w budynku gospodarczym przy MZS nr 4 (ul. Krasińskiego) oraz w dawnym mieszkaniu służbowym przy MZS nr 5 (ul. Krakowska) pod potrzeby placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.  W ramach prowadzenia działalności bieżącej w w/w placówkach będą organizowane zajęcia: opiekuńcze, specjalistyczne (np. logopeda, psycholog), korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, efektywnego uczenia się oraz ruchowe, a także  wspierające nabywanie i rozwój kompetencji kluczowych. Planowana jest także organizacja wyjść / wyjazdów sportowych, edukacyjnych i szkoleniowych. Dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach będzie mieć zapewniony posiłek. Wszystkie działania dla Uczestników Projektu będą bezpłatne. Za bieżące prowadzenie i realizację działań odpowiadać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Całkowita wartość projektu –  1.949.316 zł. Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi: 1.807.316 zł (92,72%), w tym:

– dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 1.656.918 zł,

–  dofinansowanie z budżetu państwa – 150.398 zł.

Wkład własny Miasta Gorlice wynosi: 142.000 zł.

 

W projekcie zapewnia się dostępność dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w zakresie:

1. dostępność architektoniczna

– Każdy z oddziałów placówki będzie dostępny dla osób z trudnościami w poruszaniu się (brak barier w wejściu do placówek – przy MZS nr 4 – wejście z poziomu 0, w MZS nr 5 – przy wejściu dostępna platforma przychodowa) i poruszania się po nich (dostatecznie szerokie korytarze), zapewnia się także dostosowane toalety,

– MOPS w Gorlicach oraz Urząd Miejski w Gorlicach zapewniają obsługę klientów na parterach budynków, zapewnione są także dostosowane toalety,

 

2. dostępność edukacyjna / szkoleniowa

– dzieci uczestniczące w placówce będą miały zapewnione zajęcia i wsparcie specjalistów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami. W sytuacji, gdy wymagane będą dodatkowe sprzęty, zostaną one zakupione w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień,

– rodzice z niepełnosprawnościami będą mogli korzystać z oferty placówek przy uwzględnieniu posiadanych przez nich dysfunkcji i ograniczeń – zapewnione zostanie takie usprawnienie, które pozwoli na bezproblemowy udział w oferowanym wsparciu,

 

3. dostępność informacyjna

– strona internetowa Miasta Gorlice oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach spełniają standardy dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku,

– wszelkie dokumenty i formularze dotyczące wniosku będą dostępne do pobrania w wersji elektronicznej z w/w stron, możliwy będzie także wydruk materiałów powiększoną czcionką,

– osoby z dysfunkcją słuchu będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, w tym w wersji on – line.