Pomoc Ukrainie – INFORMACJA

W związku z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie  maksymalnej  wysokości  świadczenia  pieniężnego  przysługującego z tytułu zapewnienia  zakwaterowania  i  wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania  tego  świadczenia  i  przedłużania jego wypłaty – zwracamy Państwa     uwagę na nowe brzmienie § 4 zmienianego Rozporządzenia.

Zmianie uległy zapisy dotyczące wydania zgody na przedłużenie okresu wypłaty świadczenia z art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom  Ukrainy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583 ze.zm.)na okres dłuższy niż 120 dni.

Wskutek wprowadzenia  nowych regulacji  gmina, a nie jak do tej pory wojewoda, może  przedłużyć  okres wypłaty  świadczenia  powyżej  120  dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który:

-posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o  którym  mowa  w  art. 5  ustawy  z 27 sierpnia  1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

-posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

-ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni);

-jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia;

-samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

-jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Rozpatrywanie wniosków o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy leży w gestii gminy.