Miejski Zespół Interdyscyplinarny

Miejski Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach został  powołany na podstawie Uchwały z dnia 29 sierpnia 2019 roku nr 155/X/2019.  W zakresie swojej działalności powołuje min. grupy robocze, które mają na celu wskazanie możliwości rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w związku z założeniem Niebieskiej Karty. W skład grup roboczych powoływani są m.in. pracownicy socjalni, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, oświaty, asystenci rodziny oraz członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorlicach. Każdy pracownik socjalny koordynuje pracą grupy roboczej z przypisanego mu rejonu zarówno w Ośrodku jak i monitoruje rodzinę w środowisku zamieszkania.

W ramach realizacji programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach pełnione są następujące dyżury:

  1. Dyżur pracowników socjalnych: od poniedziałku do czwartku w godz: 15.30 – 17.30
  2. Dyżur psychologa: środa w godz: 15.15-17.15
  3. Dyżur psychologa: czwartek w godz: 15.30-17.30