KOOPERACJE - 3D

„MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPRACIA OSÓB I RODZIN”

Projekt „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób
i rodzin” realizowany jest w formule partnerskiej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Katowicach, Opolu i Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej swój udział w realizacji projektu rozpoczął w sierpniu 2018 roku – planowane zakończenie udziału to marzec 2021 roku. Pomocą oraz wsparciem zostało objętych 8 rodzin z Miasta Gorlice.

Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Wypracowywany model obejmował będzie poziom współpracy międzyinstytucjonalnej, współpracy między pracownikiem socjalnym a pracownikami innych instytucji oraz między pracownikiem socjalnym
a klientem. 

Pracownicy socjalni, którzy są bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu objęci są działaniami edukacyjno-informacyjno-szkoleniowymi tj.

– szkolenia międzysektorowe,

– konferencje edukacyjne,

-spotkania edukacyjne i konsultacyjne,                   

– warsztaty kooperacyjne,

– oraz COACHING, którego celem jest wzmocnienie i wspieranie pracowników socjalnych, reprezentujących gminy uczestniczące w projekcie, poprzez umożliwienie rozwoju personalnego i zawodowego, w oparciu o zasoby (posiadaną wiedzę i umiejętności) uczestnika, w celu usprawnienia i poprawy efektywności pracy z klientami ośrodków pomocy społecznej.