Dzień: 2023-11-06

Informacja

Miasto Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie zawartej umowy Nr 534/OPS/2023 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, została przyznana dla Miasta Gorlice – MOPS, dotacja celowa w wysokości 39 366,00 zł. 

Naboru wniosków w ramach Programu AOON – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 153.112,38  zł. Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w
Czytaj więcej