Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach
ul. Reymonta 1, 38-300 GORLICE, tel. (18)3520510, (18)3520311| fax: (18)3520536
email:
mops@mops.gorlice.p

 
 
Realizowane działania:

PUNKT  INFORMACJI  WSPARCIA  I  POMOCY   dla  OSÓB  DOTKNIĘTCH  PRZEMOCĄ  W  RODZINIE
Punkt  czynny w Miejskim Ośrodku Pomocy  Społecznej  w Gorlicach ul. Reymonta 1
w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek
 w godz. 8.00 - 10.00 i  w godz. 14.00 -17.30
 oraz w  piątek w godz. 8.00 - 10.00  pok.10; 12 parter  oraz  16; 17; 18; 19; 20  I piętro
Informacje pod nr telefonu
666 512 455
od poniedziałku  do czwartku w godz.8.00-10.00 i 14.00-17.30 oraz w piątek w godz. 8.00-10.00


DYŻURY   PSYCHOLOGA    I   PRAWNIKA   W  PUNKCIE  INFORMACJI   WSPARCIA  I  POMOCY  dla  OSÓB  DOTKNIĘTYCH  PRZEMOCĄ  W RODZINIE

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach
 ul. Reymonta 1
Dyżur  psychologa   środa w godz. 11.00 - 14.00              
Dyżur  prawnika   wtorek  w godz. 15.30 - 17.30

oraz     czwartek w godz. 15.30 -17.30

 

Ogłoszenie; 2014-03-19

Miejski  Zespół  Interdyscyplinarny  Miasta  Gorlice przedkłada  sprawozdanie z działalności za 2013 rok.

 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny                                                    Gorlice, 29 styczeń 2014 r.                                                             

P a n
Witold  KOCHAN
Burmistrz Miasta Gorlice

       Miejski  Zespół  Interdyscyplinarny  Miasta  Gorlice przedkłada  sprawozdanie z działalności za 2013 rok.
Rok 2013 był kolejnym rokiem obowiązywania Ustawy o przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. Zgodnie z regulacjami tej ustawy jak i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.IX. 2011 r.  działa w naszym mieście Miejski Zespół Interdyscyplinarny, którego skład oraz regulamin działania uszczegóławiają dokumenty wydane przez Burmistrza jak i inne uchwalone przez Radę Miasta.
W 2013 roku założono  łącznie 114 Niebieskich Kart. Z uprawnień ustawowych do ich wdrażania korzystały dotychczas dwa podmioty wymienione w ustawie tj: Policja, która założyła 112 Niebieskich Kart i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach , który sporządził ich 2. Każda Niebieska Karta procedowana jest według regulacji zapisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów oraz innych dokumentach samorządowych. 
                    Tylko trzy założone podczas policyjnych interwencji Karty były  niezasadne ze względu na brak wymogu wspólnego zamieszkiwania i prowadzenia przez nich wspólnego gospodarstwa domowego.  W zdecydowanej większości przypadków interweniujący patrol policyjny stwierdził nietrzeźwość sprawców.
Dla bezpieczeństwa ofiar, w kilkunastu przypadkach izolowano  sprawców  przewożąc ich albo do izby wytrzeźwień lub byli oni tymczasowo aresztowani po czym ze względu na brak dyspozycji prawnych prokuratora lub Sądu o zakazie zbliżania się do swych ofiar, wracali do swych rodzin.
Wszystkie skrzywdzone osoby uzyskały z naszej strony opiekę  i poradnictwo psychologiczne i prawne. W każdym  przypadku Przewodniczący Miejskiego Zespołu  powołał grupy robocze.  Ich pracami kierują pracownicy socjalni mający pod opieką rejon , w którym zamieszkuje członek rodziny doznający przemocy. W skład grup roboczych powoływane są też inne osoby, w zależności od potrzeb. W ocenie zespołu opracowywane indywidualne plany działań grup roboczych są bardzo przydatne dla zapewnienia właściwej praktyki i pomocy osobom jej potrzebującym.

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w pełnym składzie obradował cztery razy 29.01.2013 r. oraz 03.04.2013 r., 03.07.2013 r. i 06.11.2013 r.  Na posiedzeniach tych dokonano ocen pracy wszystkich grup roboczych i indywidualnych planów pomocy. Procedury grup referują kierujący ich pracami pracownicy socjalni. Po zrealizowaniu planu pomocy i ustaniu przemocy w rodzinie ,bądź braku zasadności prowadzenia dalszych działań oraz jeśli członkowie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego nie mieli uwag do pracy grupy roboczej, na wniosek kierującego  dokonywano zamknięcia Niebieskiej Karty. Łącznie w całym roku zamknięto 65  Niebieskich  Kart.
Zespół koordynujący Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego liczący 5 osób odbył w całym 2013 roku 65 posiedzeń. Problem przemocy ma tendencje wzrostową o czym świadczy ilość założonych Niebieskich Kart.
W  2013 roku zostało wdrożonych łącznie 114 Niebieskich Kart. Dla porównania w 2009 r. było ich  23,   w 2010 r. 18,  w 2011 r. 39, w 2012 r. 63.
Mimo wielkiej determinacji  z naszej strony nie udało się zabezpieczyć ofiar przed ponownym krzywdzeniem, bowiem w dwóch rodzinach uruchomiono Niebieską Kartę 4-krotnie, w sześciu 3-krotnie, a w dwudziestu jeden 2-krotnie.  W zaledwie w kilku z tych przypadków prowadzone jest wobec sprawców skuteczne postępowanie karne.  Nawet w rodzinach gdzie sprawca zaledwie po kilku tygodniach, a nawet dniach ponownie krzywdzi osobę najbliższą nie udaje się doprowadzić do sprawy karnej i wyroku przed Sądem Karnym. Wynika to z odmowy pokrzywdzonych poświadczenia wyrządzanych im krzywd przez sprawcę, który jest wg prawa dla nich osobą najbliższą.  Ofiara ma takie prawo i robi to z obawy przed osadzeniem sprawcy w Zakładzie Karnym, który w większości przypadków jest jedynym żywicielem  swojej  rodziny.
Mimo wcześniejszego zadeklarowania się wobec grup roboczych, sprawcy dobrowolnie nie chcą uczestniczyć w programach korekcyjno-edukacyjnych. Żyją dalej w przekonaniu, że postępowali słusznie i mają swoją miarę do oceny swoich zachowań. Konieczne były by tu zobowiązujące ich do uczestnictwa w ww. programach orzeczenia sądowe lub prokuratorskie.
W minionym roku w ramach  realizowanego w mieście Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemoc, którego w siedzibą jest MOPS  Gorlice działał Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy Osobom Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Pracownicy socjalni  pełnili tam  99 dwugodzinnych dyżurów. Na dyżurach tych przyjęto osoby , które potrzebowały specjalistycznego wsparcia . Udzielono łącznie 117 porad. W Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy Osobom Doznającym Przemocy w Rodzinie dyżurował  prawnik oraz psycholog.
W siedzibie MOPS działała również grupa wsparcia  dla dzieci i młodzieży  w wieku od 7 do 16 lat, w której uczestniczyło dzieci z rodzin dotkniętych przemocą domową. Zajęcia z tą grupą młodzieży prowadziła Pani psycholog mgr Agnieszka Marczak. W 2013 r. spotkali się 10  razy.
Podkreślam  bardzo dobrą i szczerą współpracę wszystkich Instytucji pomocowych z naszym Miejskim Zespołem  Interdyscyplinarnym.
Dziękuję wszystkim współpracującym na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
z wyrazami szacunku
Przewodniczący
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego

                                                                                           Zbigniew Grygowicz

Do wiadomości ;

  • Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta
  • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Kierownik MOPS-u w Gorlicach

   

  Ogłoszenie; 2013-07-29

  Miejski  Zespół  Interdyscyplinarny  Miasta  Gorlice przedkłada  sprawozdanie z działalności za I-sze półrocze2013 roku.

  W okresie sprawozdawczym podczas interwencji domowych zostało założonych przez Policję 48 Niebieskich Kart. Karty te przekazane zostały przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego z zachowaniem terminu określonego w Rozporządzeniu RM.  W analogicznym okresie ub.r. założono ich 20. W całym 2012 r. łącznie założono 63 Niebieskie Karty.
  Każda Niebieska Karta  procedowana jest wg regulacji zapisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. Z uprawnień ustawowych do wdrażania kart korzystały w tym okresie tylko dwa wymienione w Ustawie podmioty są to; Policja 48, MOPS 2. Wszystkie Niebieskie Karty założone podczas policyjnych interwencji okazały się zasadne i stwierdzały przemoc domową. Interweniujący patrol policyjny stwierdzał, że w zdecydowanej większości przypadków sprawcy przemocy byli nietrzeźwi.
  Wszystkie skrzywdzone osoby uzyskały z naszej strony niezbędną opiekę  i poradnictwo psychologiczne i prawne. W każdym przypadku Przewodniczący MZI powołał grupy robocze. 
  Do kierowania ich  pracami  poproszeni zostali pracownicy socjalni mający pod opieką rejon, w którym zamieszkuje osoba co do której istniało podejrzenie że jest dotknięta przemocą, dzielnicowi KPP Gorlice oraz w zależności od potrzeb pedagog szkolny. Dla poprawy skuteczności motywowania do leczenia się nietrzeźwych sprawców do grup roboczych przewodniczący MZI powoływał certyfikowanego specjalistkę z zespołu ds. rozmów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  Miejski Zespół Interdyscyplinarny w pełnym składzie obradował w I-szym półroczu dwa razy 29.01.2013 r. i 03.04.2013 r. Na posiedzeniach tych dokonywano ocen pracy wszystkich grup roboczych i indywidualnych planów pomocy. Procedury grup referowali kierujący ich pracami pracownicy socjalni. Na wniosek kierującego pracami grupy roboczej po zrealizowaniu planu pomocy, ustaniu przemocy w rodzinie bądź braku zasadności prowadzenia dalszych działań i jeśli członkowie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego nie mieli uwag do pracy grupy roboczej, dokonywano zamknięcia Niebieskiej Karty. Łącznie w całym półroczu zamknięto 44 Niebieskie  Karty. W dalszej realizacji pozostaje na 30 czerwca 22 karty.
  Skład zespołu koordynującego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego nie zmienił się liczy nadal 5 osób. Zespół odbył w okresie sprawozdawczym 28 posiedzeń.
  W okresie sprawozdawczym zostało wdrożonych łącznie 50 Niebieskich Kart.
  Dla porównania w I-szym półroczu 2012 r. było ich  21 w 2011 r. było ich  39. w 2010 r. było ich  18 a w 2009 r. 23. 
  W niewielu przypadkach prowadzone jest postępowanie karne wobec sprawców. Mała liczba postępowań karnych wynika z odmowy pokrzywdzonych poświadczenia wyrządzanych im krzywd przez sprawcę, który jest dla nich osobą najbliższą. Ofiara ma takie prawo ale robi to z obawy przed osadzeniem sprawcy w Zakładzie Karnym, bo jest on w większości przypadków jedynym żywicielem  rodziny.
  Mimo wcześniejszego zadeklarowania się wobec grup roboczych, sprawcy dobrowolnie nie uczestniczą w programach korekcyjno-edukacyjnych.
  W bieżącym roku realizowany jest w mieście Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w ramach, którego w siedzibie MOPS przy ul. Wąskiej 5  działa Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy Osobom Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Pracownicy socjalni  pełnili tam w okresie sprawozdawczym 49  dwugodzinnych dyżurów. Na dyżurach tych przyjęto osoby , które potrzebowały specjalistycznego wsparcia . W Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy Osobom doznającym Przemocy w Rodzinie dyżuruje także prawnik, który udzielił 33 porad oraz psycholog, który udzielił 63  porady.
  W Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy nadal działa grupa wsparcia  dla dzieci i młodzieży  w wieku od 7 do 16 lat, w której uczestniczy 8 dzieci z rodzin dotkniętych przemocą domową. Zajęcia z tą grupą młodzieży prowadzi psycholog w okresie sprawozdawczym spotkali się 10  razy.
  Na zakończenie informacji podkreślam  dobrą i szczerą współpracę wszystkich Instytucji pomocowych z naszym Miejskim Zespołem  Interdyscyplinarnym.
  Przewodniczący
  Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
  Zbigniew Grygowicz

   

  Ogłoszenie; 2013-06-20

  Specjalistyczne Szkolenie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 23.04.2013 r

  Specjalistyczne Szkolenie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 23.04.2013 r.
  W dniu 23.04.2013 r. odbyło się szkolenie zorganizowane przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Gorlicach . Szkolenie odbyło się w Domu Polsko-Słowackim w Gorlicach . Prowadzili go trenerzy Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie.
  W spotkaniu uczestniczyli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , pedagodzy szkolni i dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Tematem szkolenia była przemoc w ujęciu interdyscyplinarnym. Prowadzący trenerzy przybliżyli zagadnienia dotyczące przemocy, strategie jej powstrzymywania, zachowania sprawców przemocy domowej. Omówione też zostały procedury Niebieskiej Karty zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13.09.2011 r.

  Miejski  Zespół  Interdyscyplinarny  miasta  Gorlice przedkłada  sprawozdanie z działalności za 2012 r.

  Miejski Zespół Interdyscyplinarny Gorlice, 29 styczeń 2013 r.
  P a n
  Witold KOCHAN
  Burmistrz Miasta Gorlice
  Miejski Zespół Interdyscyplinarny miasta Gorlice przedkłada sprawozdanie z działalności za 2012 r.
  W okresie sprawozdawczym podczas interwencji domowych zostało założonych przez Policję 56 kart. Karty te przekazane zostały z zachowaniem terminu określonego w Rozporządzeniu RM przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego . W 2012 r. łącznie założono 63 Niebieskie Karty . Każda Niebieska Karta procedowana jest wg regulacji zapisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. Z uprawnień ustawowych do wdrożenia kart korzystały dotychczas tylko trzy wymienione w Ustawie podmioty są to: Policja 56, MOPS 6 i Oświata 1. Nie wszystkie Niebieskie Karty założone podczas policyjnych interwencji okazały się zasadne i stwierdzały przemoc domową Interweniujący patrol policyjny stwierdzał, że w zdecydowanej większości przypadków sprawcy przemocy byli nietrzeźwi.
  Dla bezpieczeństwa ofiar, oprawców izolowano przewożąc ich albo do izby wytrzeźwień lub byli oni tymczasowo aresztowani po czym ze względu na brak dyspozycji prawnych prokuratora lub Sądu o zakazie zbliżania się do swych ofiar, wracali do swych rodzin. Wszystkie skrzywdzone osoby uzyskały z naszej strony opiekę i poradnictwo psychologiczne i prawne. We wszystkich przypadkach Przewodniczący MZI powołał grupy robocze.
  Do kierowania ich pracami poproszeni zostali pracownicy socjalni, mający pod opieką dany rejon, w którym zamieszkuje członek rodziny doznający przemocy oraz dzielnicowi KPP Gorlice.
  Miejski Zespół Interdyscyplinarny w pełnym składzie obradował cztery razy 25.01.2012 r. oraz 23.04.2012 r.,06.08.2012 r. i 24.10.2012 r. Na posiedzeniach tych dokonano ocen pracy wszystkich grup roboczych i ich indywidualnych planów pomocy. Podjęte działania na rzecz rodzin referowali kierujący pracami pracownicy socjalni. Na wniosek koordynatorów grup po zrealizowaniu planu pomocy, ustaniu przemocy w rodzinie bądź braku zasadności prowadzenia działań oraz jeśli członkowie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego nie mieli uwag do pracy grupy roboczej dokonano zamknięcia Niebieskiej Karty. Łącznie w całym roku zamknięto Niebieskich Kart a w dalszej realizacji pozostaje 42.
  Zespół koordynujący Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego liczący 5 osób odbył w całym 2012 roku 36 posiedzeń. W ocenie Zespołu bardzo przydatne dla zapewnienia właściwej praktyki są grupy robocze i opracowane przez nich indywidualne plany pomocy pokrzywdzonym osobom.
  W całym 2012roku zostało wdrożone łącznie 63 Niebieskie Karty. Dla porównania było ich w 2009 r. 23 a w 2010 r. 18 a w 2011 r. 39
  W zaledwie kilku przypadkach ze wszystkich Niebieskich Kart prowadzone jest postępowanie karne wobec sprawców. Mała liczba postępowań karnych wynika z odmowy pokrzywdzonych poświadczenia wyrządzanych im krzywd przez sprawcę, który jest dla nich osobą najbliższą. Ofiara ma takie prawo i robi to z obawy przed osadzeniem w ZK sprawcy, który w większości przypadków jest jedynym żywicielem rodziny.
  Mimo wcześniejszego zadeklarowania się wobec grup roboczych, sprawcy dobrowolnie nie chcą uczestniczyć w programach korekcyjno-edukacyjnych. Żyją dalej w przekonaniu, że postępowali słusznie i mają swoja miarę do oceny swoich zachowań. Konieczne były by tu zobowiązujące ich do uczestnictwa ww. programach orzeczenia sadowe.
  W minionym roku realizowano w mieście Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w ramach, którego w siedzibie MOPS przy ul. Wąskiej 5 działa punkt Informacji Wsparcia i Pomocy Osobom Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Pracownicy socjalni pełnili tam w okresie 2012 roku 100 dwugodzinnych dyżurów. Na dyżurach tych przyjęto osoby , które potrzebowały specjalistycznego wsparcia. Udzielono 94 porad. W Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy Osobom Dotkniętych Przemocą w Rodzinie dyżuruje prawnik mgr Marek Górski oraz psycholog mgr Agnieszka Marczak.
  Od kwietnia 2012 r. działa grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat , w której uczestniczy 8 dzieci z rodzin dotkniętych przemocą domową. Zajęcia z tą grupą młodzieży prowadzi psycholog mgr Agnieszka Marczak. W 2012 r. spotkali się 12 razy.
  Od października 2012 r. poproszono do pracy w naszym Zespole Interdyscyplinarnym asystenta rodziny mgr Karolinę Zabawę i prawnika mgr Marka Górskiego.
  Chcę podkreślić dobrą i szczerą współpracę wszystkich Instytucji pomocowych z naszym Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym.
  Z wyrazami szacunku.
  Przewodniczący
  Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
  Zbigniew Grygowicz
  Do wiadomości ;
  1) Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta
  2) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  3) Kierownik MOPS-u w Gorlicach

  .DZIAŁANIA  EDUKACYJNO  -  INFORMACYJNE w  roku  2012

  DZIAŁANIA EDUKACYJNO - INFORMACYJNE
  w roku 2012
  W ramach działań edukacyjno- informacyjnych przeprowadzono w gorlickich szkołach prelekcje dotyczące problemu przemocy w rodzinie:
  1.19.09.2012 r. w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Gorlicach
  2.27.09.2012 r. w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach
  3.14 i 15.11.2012 r. w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Gorlicach
  4.22.11.2012 r. w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Gorlicach
  5.04.12.2012 r. w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach
  W czasie prelekcji poinformowano młodzież o celach i zadaniach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy , który jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Wąska 5.

  Spot reklamowy

  Specjalistyczne Szkolenie Miejskiego

  Zespołu Interdyscyplinarnego

  W dniach 26 i 27 marca 2012 r. odbyło się specjalistyczne szkolenie zorganizowane przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny działający w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach. Szkolenie odbyło się w Domu Polsko-Słowackim w Gorlicach a poprowadziła je Pani psycholog Małgorzata Nowobilska - Stanios. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownicy socjalni MOPS Gorlice, pedagodzy szkolni, dzielnicowi, kuratorzy sądowi ,pielęgniarki środowiskowe, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej. Pani psycholog przybliżyła uczestnikom szkolenia zadania zespołu  interdyscyplinarnego w świetle znowelizowanej ustawy z 2010 r.- zadania z poziomu operacyjnego oraz z poziomu grup roboczych, omówiła zasady uruchamiania  Niebieskiej Karty oraz diagnozowania konkretnego przypadku rodziny wieloproblemowej.

   

  Sprawozdanie z działalności
  Miejskiego  Zespołu  Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Miasta  Gorlice  za  2011 rok

                   Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" zaraz po jego opublikowaniu działający w oparciu o wcześniejsze przepisy Miejski Zespół Interdyscyplinarny rozpoczął realizację zapisów tego Rozporządzenia przygotowując wymagane dokumenty jak i dokonując koniecznych uzgodnień z instytucjami pomocowymi działającymi w mieście jak i osobami delegowanymi przez kierowników tych instytucji do pracy w Miejskim Zespole Interdyscyplinarnym.
  Po spisaniu stosownych porozumień i pobraniu oświadczeń zobowiązujących do ochrony danych osobowych powołany został na 3-letnią kadencję 13-to osobowy Miejski Zespół  Interdyscyplinarny.  Zespół ten ukonstytuował się na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 13-tego IX 2011 r. wybierając ze swojego składu Przewodniczącego ,którym został przedstawiciel MKRPA  Zbigniew Grygowicz oraz koordynatora Grażynę Szczepanik i sekretarza Annę Bobola pracowników socjalnych MOPS Gorlice.    
  Opracowano i przyjęto regulamin pracy, którego zapisy ustalają zasady procedowania Zespołu  oraz komplet dokumentów,  który wraz z wzorami kart i Rozporządzeniem przesłano do zapoznania się i stosowania podmiotom uprawnionym do wdrażania Niebieskich Kart. Przesłano je też do wszystkich instytucji pomocowych działających na terenie miasta Gorlice, na których ciąży ustawowy obowiązek pomagania osobom dotkniętym przemocą domową.       W ocenie naszego Zespołu było to bardzo przydatne dla zapewnienia właściwej praktyki realizowania indywidualnych planów pomocy ofiarom przemocy domowej.
  Pierwsza Niebieska Karta wdrożona wg zasad regulowanych Rozporządzeniem Rady Ministrów z 13-tego września  2011 r. została założona podczas interwencji domowej przez policję i przekazana przewodniczącemu  18-tego października 2011 r. Ta Niebieska Karta jak i wszystkie następne założone do końca 2011 r. w liczbie 13-tu  są procedowane wg regulacji zapisanych w Rozporządzeniu.  Z uprawnień ustawowych do wdrażania kart korzystały dotychczas tylko dwa wymienione w Ustawie podmioty są to;  policja (10 z 13-tu) i MOPS (3 z 13-tu).
  Tylko dwie  Niebieskie Karty z tej liczby założone podczas policyjnej interwencji nie były  przemocą domową ze względu na brak wspólnego zamieszkiwania. Jednak skrzywdzone osoby uzyskały z naszej strony opiekę  i poradnictwo prawne. W 7-miu przypadkach powołano zespoły robocze. Do kierowania ich  pracami  wyznaczeni zostali pracownicy socjalni, mający pod opieką dany rejon ,w którym zamieszkuje ofiara przemocy. Cztery Niebieskie Karty wdrażał Miejski Zespół Interdyscyplinarny ,który w pełnym składzie obradował dwa razy 13-tego IX. i 18-tego XI.2011 r.  natomiast Zespół Koordynujący Miejskiego  Zespołu  Interdyscyplinarnego  odbył w całym 2011 r. 13-ście posiedzeń.
  W roku 2011  procedowanych było 24 Niebieskie  Karty.  Dla porównania w 2009 r. 23  a w 2010 r.  18.  Na skierowany przez nas do Policji wniosek prowadzone są dwa postępowania karne wobec sprawców przemocy.  Obie sprawy w najbliższym czasie będą procedowane na wokandzie Sądu Rejonowego w Golicach.  W jednej z tych rodzin udało się nam izolować sprawcę umieszczając maltretowaną małżonkę na trwale w Domu Pomocy Społecznej.
  W roku 2011 realizowany był w mieście Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy ,w ramach którego m.in. uruchomiliśmy w siedzibie MKRPA przy Jagiełły 10 pok. nr. 6 punkt Informacji Wsparcia i Pomocy Osobom Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Pracownicy socjalni  pełnili tam 101 dwugodzinnych dyżurów. Na dyżurach tych przyjęto i sporządzono odpowiednią dokumentację dla 25-ciu interesantów.  Prawnik mgr M. Górski udzielił tam 48 porad prawnych i procesowych a psycholog mgr A. Marczuk udzieliła 53 porady.
  Miejski Zespół Interdyscyplinarny zorganizował 19.04.2011 r. szkolenie dla pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych i kuratorów sądowych, dzielnicowych i pracowników służby zdrowia, w którym uczestniczyło 23 osoby. Tematy szkoleń to - zasady powoływania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych oraz - rodzina w ujęciu systemowym.
  Członkowie Zespołu interdyscyplinarnego podnieśli swoje kwalifikacje uzyskując certyfikaty na trzech specjalistycznych szkoleniach zorganizowanych przez wyspecjalizowane ośrodki.
  Pracownicy socjalni zorganizowali w gorlickich szkołach 5 prelekcje dla uczniów. Tematem prelekcji była przemoc domowa - rodzaje przemocy oraz udzielanie pomocy w instytucjach zajmujących  się pomocą osobom dotkniętym przemocą. 
  Na wyróżnienie zasługuje dobra i szczera współpraca wszystkich instytucji pomocowych z naszym  Miejskim Zespołem  Interdyscyplinarnym szczególnie efektywna jest współpraca z gorlicką Policją.

  Gorlice, 31 styczeń 2012 r.                                                    Opracował  Zbigniew  Grygowicz

   

  Konferencja Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego

  Dnia 19.04.2011 r. odbyła się kolejna konferencja zorganizowana przez Zespół Interdyscyplinarny działający w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach. Uczestnicy konferencji spotkali się w auli Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Gorlice. Tematem spotkania były omawiane przez Pana mgr Marka Górskiego zasady powoływania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych. Prawnik omówił również zadania instytucji i służb społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Po krótkiej przerwie na kawę głos zabrała Pani mgr Agnieszka Marczak - pełniąca funkcje psychologa w Punkcie Informacji  Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie , który ma siedzibę  przy ul. Jagiełły 10 w Gorlicach. Pani psycholog przedstawiła problemy w rodzinie w ujęciu systemowym.
  W spotkaniu wzięło udział 23 osoby, które reprezentowały gorlickie szkoły, policję, zespół kuratorski i pracowników socjalnych.

   

  Działania Edukacyjno Informacyjne

  W ramach działań edukacyjno- informacyjnych  przeprowadzono w gorlickich szkołach prelekcje dotyczące problemu przemocy w rodzinie :
  1. 16.03.2011 r. w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Gorlicach
  2. 17.03.2011 r. w Zespole Szkól Nr 1 w Gorlicach
  3. 18.03.2011 r. w Miejskim Zespole Szkól Nr 4 w Gorlicach
  4. 22.03.2011 r. w Miejskim Zespole Szkól Nr 3 w Gorlicach
  5. 23.03.2011 r. w Miejskim Zespole Szkól Nr 1 w Gorlicach.

  Poinformowano młodzież  o celach i zadaniach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy , który jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Wąska 5.

   

   

  Konferencja do spraw

  Przeciwdziałania w Rodzinie

   

  W ramach podejmowanych działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy skierowanych do osób mających kontakt  z ofiarami przemocy. 15 września 2010 r. w Domu Polsko-Słowackim w Gorlicach ul.Rynek 1  odbyła się konferencja dla osób zainteresowa­nych tą problematyką. Wzięli w niej udział przedstawiciele gorlickich szkół, służby zdrowia, policji kuratorzy sądowi oraz pracownicy socjalni MOPS Gorlice. Tematyka konfe­rencji dotyczyła zmian przepisów Ustawy o Przeciwdziałaniu  Przemocy w Rodzinie i psy­chospołecznych uwarunkowań przemocy wobec dzieci. Poruszano zagadnienia przemocy w rodzinie, systematykę  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, izolacji ofiary od sprawcy z zastosowaniem przepisów KRiO, KPC, KK oraz procedurę Niebieskiej Karty. Ponadto przedstawiono zjawisko i źródła pojęcia krzywdzenia dziecka,  rodzaje stosowanej przemocy i metody jej rozpoznawania. Spotkanie zainicjował lider Miejskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie Pan Zbigniew Grygowicz, a wykłady poprowadzili mgr prawa Pan Marek Górski oraz mgr psychologii Pan Marcin Gawior. Kolejna konferencja jest zaplano­wana na 19 października 2010 r. również w Domu Polsko-Słowackim.

   

  Działania Edukacyjno Informacyjne

  W ramach działań edukacyjno- informacyjnych przeprowadzono również prelekcje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinach oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w ży­ciu społecznym i rodzinnym w szkołach:

  w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach .

  w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II W Gorlicach.

  w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 im. ks.J. Twardowskiego.

  Poinformowano młodzież  o celach i zadaniach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Ro­dzinie i Ochrony Ofiar Przemocy , który jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Wąska 5.

   

  Konferencja Miejskiej Koalicji

  na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy

  w Rodzinie

   

  Dnia 19 października 2010 r. Miejska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gorlicach w ramach działań edukacyjno-informacyjnych zorganizowała kolejną konferencję dla osób zainteresowanych problematyką przemocy.
  Szkolenie odbyło się w Domu Polsko-Słowackim w Gorlicach ul. Rynek 1.
  Wykłady  poprowadzili mgr Marek Górski z zakresu prawa i mgr Marcin Gawior z zakresu psychologii. Tematyka szkolenia obejmowała zjawisko przemocy seksualnej wobec dzieci. Omówiono między innymi typy nadużyć seksualnych wobec dzieci, oznaki przemocy seksualnej, cechy rodziny z przemocą seksualną i profilaktykę zjawiska.
  Prawnik w swoim wykładzie omówił wybrane rodzaje przestępstw przeciwko rodzinie a w szczególności przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece jak również nietykalności cielesnej.
  Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 34 osoby, które reprezentowały gorlickie szkoły, służbę zdrowia, policję, zespół kuratorski i pracowników socjalnych.

   

   


  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

  W dniu 13 września 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorlicach powołanego Zarządzeniem Nr 97/2011 Burmistrza Miasta Gorlice na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. N r 142 poz. 1591 z póżn.zm./ , Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U.  z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z póżn. zm./ oraz Uchwały Nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorlicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  W skład Zespołu weszli przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie miasta Gorlice :
  1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach
  2. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorlicach
  3. Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach
  4. Przedstawiciel Straży Miejskiej
  5. Pełnomocnik do spraw społecznych
  6. Oświaty
  7. Ochrony zdrowia
  8.organizacji pozarządowych, w szczególności działających na rzecz              przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie
  9. kuratorzy sądowi
  Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Gorlice, a podmiotami, których przedstawiciele zostali powołani do Zespołu.
  W inauguracyjnym spotkaniu wziął udział Burmistrz Miasta, który w swej wypowiedzi odniósł się do problemu przemocy w rodzinie, potrzeby efektywnych działań na rzecz jej przeciwdziałania i zasadności tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych. Kierownik MOPS w Gorlicach mgr Andrzej Przybyłowicz poinformował o zasadach finansowania zadań, przypomniał, że działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje na bieżąco, w każdym czasie pracownicy reagują na zgłoszenia, służą wsparciem i pomocą.
  Na spotkaniu członkowie podpisali deklaracje przystąpienia do Zespołu i oświadczeń o poufności danych osobowych, ustalono harmonogram prac i dokonano w głosowaniu jawnym wyboru przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza. Przewodniczącym Zespołu został Pan Zbigniew Grygowicz, jego zastępcą Grażyna Szczepanik, a sekretarzem Anna Bobola.
  W dalszej części spotkania członkowie Zespołu  przystąpili do prac określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i regulaminie.


                  

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach ul.Wąska 5 opracował Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy.

   Głównym celem programu jest podejmowanie działań profilaktycznych i ograniczenie problemu przemocy w rodzinie.

  Adresatami Programu są :

  1. ofiary i sprawcy przemocy
  2. rodziny doznające przemocy
  3. społeczność lokalna.

  Uchwałą NR 26/V/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 stycznia 2011 r. powołano Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Gorlicach. Uchwała określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunki jego funkcjonowania.

  Osoby chętne do skorzystania z pomocy mogą zgłaszać się do Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach ul Wąska 5. Punkt czynny w MOPS w Gorlicach ul. Wąska 5 w dniach poniedziałek i środa w godzinach 15:30 do 17:30. Można również zgłosić sie w MOPS w Gorlicach ul. Wąska 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00 pok. nr 1;3;7.

   

  W ww. punkcie można uzyskać pomoc prawną i psychologiczną.
  Dyżur psychologa:
  - poniedziałki i środy w godz.16.15 - 17.45

  Dyżur prawnika :
  -  wtorek w godz.15.30-17.30

  Informację można też uzyskać pod nr telefonu 666 512 455 dostępnym codziennie w godz. 8.00 - 15.00

   

   

   

   

 
© 2010 | Wszelkie prawa zastrzeżone!
Strona głównaAktualnościFormy pomocyProjekty, programyKontaktBIP