Program asystent rodziny – 2022

Wojewoda Małopolski przyznał Miastu Gorlice środki w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin. 
Całkowita wartość zadania: 11.884,00zł

Program „Za Życiem”

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia  asystenta rodziny

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Asystent rodziny:

    udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,

    będzie mógł Ciebie reprezentować przed instytucjami i urzędami,

    udzieli wsparcia psychologicznego,

    udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych udzieli pomocy prawnej,

    będzie Cię wspierał w realizacji codziennych obowiązków.

Gdzie możesz się zgłosić się po pomoc asystenta rodziny

Asystent rodziny, jest zatrudniony w jednostkach organizacyjnych systemu wspierania rodziny lub w instytucjach pozarządowych działających na zlecenie samorządu gminy.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

    doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,

    poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,

    poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,

    pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,

    nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,

    doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,

    informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,

    pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,

    pomoc w zakresie możliwości  podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.