Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach
ul. Reymonta 1, 38-300 GORLICE, tel. (18)3520510, (18)3520311| fax: (18)3520536
email:
mops@mops.gorlice.pl

Świadczenia z pomocy społecznej:

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej , jeśli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175 z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;
3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadającym prawo pobytu, lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej powinny spełniać kryteria dochodowe.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1)  osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł,
2)  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł,
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Ograniczenie świadczeń lub odmowa ich przyznania, albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego może nastąpić w wyniku stwierdzenia marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.
Świadczenie w postaci pracy socjalnej, interwencji kryzysowej, poradnictwa, przyznania biletu kredytowanego nie wymagją wydania decyzji administracyjnej.
Świadczenie pieniężne przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.
Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.
Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.
W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną.


Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej:


I. Świadczenie pieniężne.


Zasiłek stały - przysługuje:
1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie,niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracyi, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie;
2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy - przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek celowy:
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy
2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
3. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
4. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy - może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.

II. Świadczenia niepieniężne.

Praca socjalna - prowadzone jest przez pracowników socjalnych na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Schronienie, posiłek, ubranie - osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania jeżeli jest tego pozbawiona.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej - osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

 

Dodatki mieszkaniowe


Dodatki mieszkaniowe zajmują się przyznawaniem dopłat do czynszu na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.(Nr 71 poz. 734 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2001r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1817), Uchwała Nr 181/XVII/04 Rady Miasta Gorlice z dnia 17.02.2004r. (Dz.U. woj. małopolskiego Nr 85 poz. 1093 z dnia 23.04.2004r.)

Podstawowym kryterium przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy jest powierzchnia mieszkania i dochód, tzn.

1) Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
35m2 - dla 1 osoby + 30% tj (45,50m2)
40m2 - dla 2 osób + 30% tj (52,00m2)
45m2 - dla 3 osób + 30% tj (58,50m2)
55m2 - dla 4 osób + 30% tj (71,50m2)
65m2 - dla 5 osób + 30% tj (84,50m2)
70m2 - dla 6 osób + 30% tj (91,00m2)
dla każdej następnej osoby + 5m2

2) Dochód wynosi:
- na osobę w rodzinie od 1 marca 2013r. - 831,15 zł (brutto) x 125% (1038,93zł)
- dla osoby samotnej -831,15 zł - 1454,51 (tj. 175%)
za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów uzysku i składek ZUS (emerytalne, rentowe, chorobowe)

Ubiegający się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinien złożyć w MOPS ul.Reymonta 1, dział "Dodatki mieszkaniowe" stosowne dokumenty, tj:


I. Wniosek potwierdzony przez administratora budynku,
a/ kserokopia faktury VAT za energię elektryczną
b/wydruk czynszu
c/zaświadczenie o nie zaleganiu z czynszem

II. Deklaracja o wysokości dochodów - należy dołączyć;
a/ zaświadczenie o dochodach z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku - za dochód uważa się wszystkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania i składki na ubezpieczenie społeczne /dochód brutto /
b/ zaświadczenie szkoły w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 lat
c/zaświadczenie szkoły wyższej o pobieraniu/nie pobieraniu stypendiów
d/zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
e/ kopię wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie
f/ kopię wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację

Osoby nie posiadające odcinków renty lub emerytury winne przynieść zaświadczenie z Z.U.S. o dochodach.

Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy winno posiadać adnotacje o składce zdrowotnej. Osoby nie rejestrujące się w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY winne zgłosić się osobiście z dowodem osobistym i złożyć stosowne oświadczenie. Właściciele domu jednorodzinnego są zobowiązani dołączyć do wniosku dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku. MOPS Gorlice może domagać się innych dokumentów w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na prawo do dodatku mieszkaniowego.

Deklaracja o dochodach

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Dodatek Energetyczny

Przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

KOMU PRZYSŁUGUJE ?
Odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej- osobie :
- której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
- która jest stroną umowy kompleksowej, lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  z
przedsiębiorstwem energetycznym
- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej
JAKA KWOTA DODATKU ENERGETYCZNEGO ?
Minister właściwy do spraw gospodarki ,ogłasza  w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12  miesięcy
Od stycznia do kwietnia 2014 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi :
Dla gospodarstwa   1 osobowego                     -    11,36 zł.
Dla gospodarstwa   2-4 osobowego                 -     15,77 zł.
Dla gospodarstwa 5 i więcej osobowego        -     18,93 zł.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego do pobrania w pokoju 4 ( Dodatki Mieszkaniowe )

 

 

 

 

© 2010 | Wszelkie prawa zastrzeżone!
Strona głównaAktualnościFormy pomocyProjekty, programyKontaktBIP